Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego

21 grudnia 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, dzięki finansowaniu ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, realizuje operację pt. Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim wśród kwaterodawców, pracowników instytucji związanych z obszarami wiejskimi oraz turystów poprzez inwentaryzację gospodarstw agroturystycznych oraz przygotowanie i udostępnienie w/w grupom naukowego opracowania analizującego stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim.

ANKIETA

Grupę docelową stanowić będą zidentyfikowane gospodarstwa agroturystyczne z województwa podlaskiego (700 – gospodarstw agroturystycznych), pracownicy instytucji (20 – instytucji) związanych z turystyka wiejską, a także turyści.

Głównymi działaniami zrealizowanymi w ramach operacji będą:

  • Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego,
  • Opracowanie naukowe analizujące stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim.

Operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich. Przygotowanie i udostępnienie inwentaryzacji gospodarstw agroturystycznych oraz analizy stanu i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim spowoduje wzrost jakości usług istniejących produktów turystyki wiejskiej jak również będzie katalizatorem tworzenia nowych produktów. Grupa docelowa zakładająca udział zarówno właścicieli kwater agroturystycznych jak i przedstawicieli instytucji związanych z obszarami wiejskimi oraz turystów zapewni transfer wiedzy jak również podniesie integrację osób zainteresowanych rozwojem i promocją obszarów wiejskich w województwie podlaskim. W efekcie realizacji operacji stworzone zostaną warunki do założenia partnerstw działających na rzecz rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich. Uzyskanie konkretnej wiedzy na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu za pomocą narzędzi internetowych spowoduje wzrost zainteresowania oraz sprzedaży produktów turystycznych z obszarów wiejskich co przełoży się na polepszenie warunków ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich.

Informacje dotyczące szczegółów oraz terminów realizacji zadania publicznego zostaną wkrótce podane na stronie podlaskie.it.

ANKIETA