Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Deklaracja dostępności serwisu Podlaskie.it – portal informacyjny Podlaskiej Regionalnej Organizacji turystycznej

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Podlaskie.it – portal informacyjny Podlaskiej Regionalnej Organizacji turystycznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Podlaskie.it – portal informacyjny Podlaskiej Regionalnej Organizacji turystycznej.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-09. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt (adres e-mail: biuro@podlaskie.it; tel.: +48 85 653 77 97). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800676676

Dostępność architektoniczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Adres: ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 w Białymstoku

Przy gmachu znajdują się następujące miejsca do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnością (oznaczone na niebiesko):

– jedno miejsce przed wejściem głównym do budynku od ulicy Kościelnej po drugiej stronie ulicy,

– dwa miejsca przy ulicy J. Kilińskiego – również po drugiej stronie ulicy, za zakrętem względem wejścia głównego do budynku,

– jedno miejsce na wewnętrznym parkingu urzędu, za żelazną bramą po lewej stronie od głównego wejścia.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się cztery stopnie schodów oraz zamontowane do ścian poręcze ułatwiające wejście. Na parterze, obok stanowiska ochrony przy głównym wejściu usytuowany jest punkt kontaktowy przeznaczony również dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Winda obsługuje następujące kondygnacje – piwnica (-1), parter (0), piętro (1), kondygnacja poddasze nie jest dostępna za pomocą windy a jedynie za pomocą „schodołazu”.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się za bramą prowadzącą na parking wewnętrzny (informacja na piktogramie umieszczonym na drzwiach głównych). Przy bramie na parking wewnętrzny zamontowano oznaczony piktogramem dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, służący poinformowaniu ochrony budynku o potrzebie otwarcia bramy. Z wewnętrznego parkingu do budynku można dostać się tylnymi drzwiami korzystając z podjazdu. Na parterze znajduje się kolejny podjazd wyposażony w poręcze boczne, który prowadzi również do windy i łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łazienka na parterze przy podjeździe oznaczona piktogramem). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis Podlaskie.it był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.