Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konkurs ofert w sferze turystyki – Łomża

8 marca 2018

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2018 roku.

Ofertę sporządzoną w serwisie witkac.pl należy złożyć do dnia 26 marca 2018 r.

Rodzaje zadań:
1. organizacja w szczególności młodzieżowych rajdów, spływów, zlotów krajoznawczych po Ziemi Łomżyńskiej,
2. wyznaczanie i oznakowanie szlaków dziedzictwa kulturowego w Łomży,
3. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne Łomży, m.in. questów,
4. kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja imprez turystycznych na terenie Łomży, m.in. organizacja gier miejskich.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich wyżej wymienionych zadań wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie na www.lomza.pl

Zarządzenie Nr 67/18 z dnia 1 marca 2018 roku
Załącznik – Regulamin konkursu
Informacja o przyznanych dotacjach
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej