Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego

7 maja 2014

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”.

Z dniem 1 maja 2014 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Kwota dofinansowania: 400 118 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Projekt ma na celu ukazanie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków poprzez kampanię informacyjną-promocyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy biur podróży, dziennikarze, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z otoczenia Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

Projekt zakłada organizację konferencji inaugurującej połączoną z obchodami Dnia Bociana, przypadającego 31 Maja. Konferencja odbędzie się w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów z Polski i Niemiec. Głównym celem zorganizowania seminarium będzie zainteresowanie odbiorców działania tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych oraz  zapoznanie uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody.

Projekt zakłada również organizację imprez eventowych oraz akcji promocyjnych podczas najważniejszych imprez targowych w  kraju. Imprezy będą odbywać się pod hasłem Podlaskie Bociani Raj. Eventy zlokalizowane zostaną w centralnych częściach miast jak np. Rynek Kościuszki w Białymstoku, Rynek w Lublinie oraz Manufaktura w Łodzi.

Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z obszaru przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani. Celem będzie przekazanie wiedzy mieszkańcom lokalnym o unikatowym charakterze obszaru na którym mieszkają, siedliskach BB, jego zwyczajach,  metodach ochrony.

Podlaski Szlak Bociani

 

Poprzez Fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w europie. Trzy Państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE ora Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być ważne do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Mapa Podlaskiego Szlaku Bocianiego