Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Otwarty konkurs ofert MSiT

3 stycznia 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 roku.

PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Niniejszy program ogłasza się na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365).

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków składania ofert znajdują się pod poniższym linkiem:
bip.msit.gov.pl

dofinansowania