Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Otwarty konkurs ofert UMWP

23 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 15/109/2019 w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

RODZAJE ZADAŃ:

  1. Wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
  2. Upowszechnianie turystyki aktywnej poprzez realizację jednodniowych lub nieodpłatnych wydarzeń promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności biegów, rajdów (rowerowych, pieszych, konnych) spływów kajakowych, regat, innych aktywności utożsamianych/mogących być utożsamianymi z województwem podlaskim (np. żeglarstwo, łucznictwo konne, narty wodne, narty zimowe itd.),
  3. Organizacja jednodniowych lub nieodpłatnych wydarzeń promujących produkty/atrakcje turystyczne województwa podlaskiego,
  4. Opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących atrakcje turystyczne województwa podlaskiego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 23 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r.poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 22 lutego 2019 r.

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl – 23.01.2019 r. – 21.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel. 85 66 54 485 lub 85 66 54 484).

Za: wrotapodlasia.pl

dofinansowania