Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych”

18 maja 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, dzięki finansowaniu ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, realizuje operację pt. Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych”.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób prowadzących działalność na terenach wiejskich na temat możliwości rozwoju turystyki na terenach rolniczych i niezurbanizowanych.

Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa podlaskiego, prowadzący lub chcący rozpocząć działalność związaną z turystyką wiejską, a także pracownicy instytucji związanych z turystyka wiejską. Liczba uczestników spotkania – 80 osób.

Podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego poruszone zostaną następujące tematy:

  • Dostosowania oferty turystyki wiejskiej do nowych przepisów o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  • Produkt turystyki wiejskiej oparty na współpracy sieciowej kwaterodawców, organizacji turystycznych, parków, nadleśnictw oraz samorządów,
  • Przyroda i jej znaczenie w tworzeniu wizerunku wiejskiego produktu turystycznego (parki narodowe, krajobrazowe),
  • Las jako element wiejskiego produktu turystycznego (nadleśnictwa),
  • Dziedzictwo kulinarne jako potencjalny markowy produkt turystyczny obszarów wiejskich (1h),
  • Sztuka sprzedaży produktu turystyki wiejskiej,
  • Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez stowarzyszenia agroturystyczne z Polski.

Operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich. Organizacja spotkania i podniesienie wiedzy uczestników spowoduje wzrost jakości usług istniejących produktów turystyki wiejskiej jak również będzie katalizatorem tworzenia nowych produktów. Grupa docelowa zakładająca udział zarówno właścicieli produktów turystyki wiejskiej jak i przedstawicieli instytucji związanych z obszarami wiejskimi zapewni transfer wiedzy jak również podniesie integrację osób zainteresowanych rozwojem i promocją obszarów wiejskich w województwie podlaskim. W efekcie realizacji operacji stworzone zostaną warunki do założenia partnerstw działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Uzyskanie konkretnej wiedzy na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu turystyki wiejskiej za pomocą narzędzi internetowych spowoduje wzrost zainteresowania oraz sprzedaży produktów z obszarów wiejskich co przełoży się na polepszenie warunków ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich.

Informacje dotyczące szczegółów oraz terminów realizacji zadania publicznego zostaną wkrótce podane na stronie podlaskie.it.