Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Poznajemy Podlaskie – wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na organizację wycieczek

1 grudnia 2022

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza nabór wniosków do przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wesprze podlaską branżę turystyczną, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie wizerunku województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego produkty turystyczne oparte o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe oraz rozwinięty systemem rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek, jak również popularyzacja szlaków, produktów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Dla kogo i gdzie?

O środki na wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych mogą ubiegać się szkoły podstawowe z terenu województwa podlaskiego. W programie wycieczek Szkoły zobligowane są ująć co najmniej dwie atrakcje turystyczno-krajoznawcze znajdujące się wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. Wnioski oceniane będą pod względem ich atrakcyjności, ilości odwiedzanych miejsc i liczby uczestników biorących udział w wycieczce.

Finansowanie

Na finansowanie przedsięwzięcia w roku szkolnym 2022/2023 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przeznaczy kwotę nie większą niż 700 000,00 zł.

Wsparcie finansowe organizacji jednej wycieczki nie może przekroczyć kwoty 6 600 zł, przy czym łączny koszt na jednego ucznia/kierownika wycieczki/opiekuna nie może przekroczyć 200 zł na dobę.

W ramach wsparcia mogą być finansowane wyłącznie wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługi przewodnickie,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wycieczki,
  • kompleksowa organizacja wycieczki przez podmiot zewnętrzny.

Terminy

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2022 r. od godz. 11:00 i jest prowadzone w trybie ciągłym do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 15:00.
Wycieczka turystyczno-krajoznawcza powinna być zrealizowana przez Szkołę w terminie: od 15 marca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r.
Po zrealizowaniu wycieczki szkoła w terminie 21 dni od daty jej zakończenia składa
do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej sprawozdanie.

Nabór wniosków i ich ocena

Wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na organizację wycieczki wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Kilińskiego 16 lok. 008
15-089 Białystok
(liczy się data wpływu do PROT)

Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek na organizację jednej wycieczki.

Wnioski złożone do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zostaną zweryfikowane pod względem kompletności zawartych w nich danych oraz zgodności z warunkami udziału w przedsięwzięciu. Komisja dokona rozpatrzenia i oceny wniosków.

Lista szkół, które otrzymają wsparcie finansowe na organizację wycieczek zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.podlaskie.it w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zostaną zamieszczone na stronie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.podlaskie.it. Informację odnośnie przedsięwzięcia i jego regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 85 653 77 97 lub pod adresem e-mail: poznajemy@podlaskie.it.

Dokumenty do pobrania:


Regulamin przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” (PDF).
Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Projekt umowy o wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” (DOC).
Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej (DOC).
Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Sprawozdanie z organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej (DOC).
Załącznik Nr 4 do Regulaminu – Klauzula informacyjna o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (PDF).
Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” (PDF).