Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Program PL-BY-UA 2014-2020

3 sierpnia 2018

1 sierpnia otwarty został drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Drugi nabór otwarty jest dla celu tematycznego “Dziedzictwo”, w ramach priorytetów:

  1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Nabór dedykowany jest mikroprojektom, obejmującym głównie działania, które promują współpracę w obszarze transgranicznym, a także nawiązywanie nowych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń oraz inicjatywy społeczne związane z kulturą, historią i dziedzictwem naturalnym.

Całkowita pula środków pieniężnych, dostępna dla tego naboru wynosi 5,2 miliona euro, a wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 tys. a 60 tys. euro. Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r.

Przedmiotem wsparcia będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie inne wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy, a także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Więcej informacji.

Podręcznik programowy 2. naboru wniosków.