Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r.

1 grudnia 2021

W sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

30 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie wprowadzające czasowy czasowy zakaz przebywania w określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Zakaz obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. i dotyczy 115 obrębów z obszaru województwa podlaskiego.

Nadal obowiązują przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie Ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw. Gdzie zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1, nie dotyczy osób, które:  1. stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową, wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, pobierają naukę lub są opiekunami osób pobierających naukę na obszarze objętym zakazem;
  2. będąc małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, sprawują opiekę albo udzielają pomocy w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego osobie stale zamieszkującej na obszarze objętym zakazem;
  3. są objęte wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym zakazem, oraz ich opiekunów;
  4. przebywają na obszarze objętym zakazem w celu załatwienia sprawy w urzędzie administracji publicznej lub w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym;
  5. są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem;
  6. są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych przebywającymi na obszarze objętym zakazem w związku z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
  7. przebywają na obszarze objętym zakazem w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu zgodnie z przepisami w celu opuszczenia obszaru objętego zakazem, lub w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia.

Treść rozporządzenia.