Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

„Szelment 2.0 – uczmy się od najlepszych” – nabór uczestników

6 sierpnia 2019

5 sierpnia br. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w wyjeździe studyjnym do Włoch z zakresu tworzenia sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wyjazd studyjny będzie doskonałym sposobem na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń w celu przygotowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług przyciągających większą ilość gości odwiedzających region Suwalszczyzny. Udział w operacji przedstawicieli samorządu, aktywnie pracujących na rzecz wspierania turystyki w regionie, pozwoli na podjęcie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami wyjazdu w zakresie wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych inicjatyw.

Uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać doświadczenia włoskich partnerów związane ze stosowanymi metodami promocji wspólnych ofert turystycznych, zachowaniami organizacyjnymi każdego członka sieci, przygotowaniem produktów sieciowych wiążących obiekty, atrakcje, produkty regionalne i lokalne.

Grupą docelową operacji będą:

  1. Przedstawiciele organizacji turystycznych, LGD,
  2. Przedstawiciele samorządu lokalnego,
  3. Przedstawiciele samorządu regionu,
  4. Przedstawiciele Beneficjenta,
  5. Lokalni kwaterodawcy (Partnerzy KSOW).

W ramach operacji zostaną zrealizowane:

  • wizyty w gospodarstwach agroturystycznych,
  • zapoznanie się z tradycyjnymi produktami regionu,
  • spotkania z przedstawicielami konsorcjum narciarskiego,
  • spotkania z organizacjami branżowymi turystycznymi,
  • udział w prelekcji: „Promocja i tworzenie lokalnych produktów turystycznych oraz zacieśnianie relacji wśród partnerów w sieci”.

Planowany termin wizyty: 11-15 września 2019 r.

Termin realizacji operacji: 1 marca 2019 r. – 31 października 2019 r.

Zgłoszenie uczestników do udziału w wyjeździe odbywać się będzie na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie WOSiR Szelment sp. z o.o. (Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, Sekretariat). Nabór trwa do 12 sierpnia 2019 r. O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby WOSiR Szelment sp. z o.o., opatrzonego podpisem zgłaszającego.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników zostaną powiadomione o tym fakcie niezwłocznie po otrzymaniu kompletu zgłoszeń i stworzeniu listy osób biorących udział w projekcie.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem Projektu.

Więcej informacji.

Regulamin naboru.