Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Walne Zebranie Członków PROT – 20 kwietnia 2018 r.

6 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zwołuje w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Hotelu Esperanto ul. Legionowa 10, 15-099 Białystok. W przypadku braku kworum posiedzenie Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w Hotelu Esperanto ul. Legionowa 10, 15-099 Białystok. W związku z szerokim spektrum zagadnień przewidzianych w porządku obrad, które dotychczas były zwyczajowo rozpatrywane w trakcie 2 walnych zebrań członków, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w najbliższym posiedzeniu.

Dokumenty zostaną Państwu przesłane drogą mailową do dnia 16 kwietnia br. Osobą do kontaktu jest Łukasz Klimiuk, lukasz.klimiuk@podlaskieit.pl, tel. 85 653 77 97.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17 kwietnia br. na adres podlaskieit@podlaskieit.pl lub telefonicznie 856537797.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków PROT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków PROT.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków PROT.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków PROT.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków PROT.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków PROT z dn. 17.11.2017r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu PROT w 2017 roku (sprawozdanie merytoryczne).
 9. Sprawozdanie finansowe PROT za rok 2017.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PROT za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROT za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PROT za rok 2017.
  12.1.1.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PROT Michałowi Mikołajowi Podbielskiemu za rok 2017.
  12.1.2.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes PROT Walentynie Pietroczuk za rok 2017.
  12.1.3.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi PROT Dariuszowi Kużelewskiemu za rok 2017.
  12.1.4.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi PROT Pawłowi Snarskiemu za rok 2017.
  12.1.5.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi PROT Marcinowi Ulanowskiemu za rok 2017.
 1. Wybory uzupełniające do Zarządu PROT.
 2. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej PROT.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy PROT na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wpływów i wydatków PROT na 2018 rok.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Zamknięcie obrad.