Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Walne Zebranie Członków PROT

23 kwietnia 2018

Udzielenie absolutorium Zarządowi PROT, wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PROT – to jedne z głównych punktów obrad Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Spotkanie, w którym uczestniczyli Członkowie Organizacji odbyło się 20 kwietnia 2018 r. w Hotelu Esperanto. Zgromadzonych gości przywitał Prezes Zarządu PROT Michał Podbielski. Walne Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności PROT w 2017 roku.

Dalej odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2017. Po udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom Zarządu, Prezes Michał Podbielski podziękował Pani Walentynie Pietroczuk za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w rozwój turystyki w województwie podlaskim.

Walentyna Pietroczuk była Członkiem Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 2013 roku. W związku z objęciem funkcji radnej Rady Miasta Hajnówka i koniecznością rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” oraz zmianą reprezentanta LOT w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W kolejnych puntach zebrania dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PROT. Na Wiceprezesa Zarządu powołano Jarosława Szostaka Prezesa Suwalskiej Organizacji Turystycznej, natomiast Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” Eugeniusz Ławreniuk został Członkiem Komisji Rewizyjnej.

W dalszym porządku obrad Dyrektor Biura PROT Małgorzata Masłowska zaprezentowała plan pracy oraz plan wpływów i wydatków Organizacji na 2018 rok.

Podczas Walnego Zebrania Członków PROT podjęte zostały następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROT za rok 2017.
 2. Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi PROT Michałowi Mikołajowi Podbielskiemu za rok 2017.
 3. Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes PROT Walentynie Pietroczuk za rok 2017.
 4. Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi PROT Dariuszowi Kużelewskiemu za rok 2017.
 5. Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi PROT Pawłowi Snarskiemu za rok 2017.
 6. Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi PROT Marcinowi Ulanowskiemu za rok 2017.
 7. Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 8. Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 9. Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2018 rok.
 10. Uchwała nr 11 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wpływów i wydatków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2018 rok.
 11. Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 20.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku na wydatki statutowe.

Dziękujemy wszystkim za obecność.