Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Wody Polskie oferują wsparcie dla podmiotów gospodarczych

16 kwietnia 2020

Wody Polskie wprowadzają pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i najbardziej dotkniętym obecną sytuacją epidemiczną poprzez spadek obrotów lub zawieszenie działalności. Ruszył nabór wniosków do odpowiednich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przesunięcie terminu płatności, warunkiem jest zaś dzierżawa gruntów pokrytych wodami.

W szczególności dotyczy to branż, które prowadzą:

  • szeroko rozumiane usługi turystyczne – czyli hotele, pensjonaty, żegluga turystyczna;
  • usługi gastronomiczne;
  • usługi związane z transportem wodnym.

Wprowadzone rozwiązanie ma charakter pomocowy w sytuacji braku rozwiązań ustawowych. Ma na celu przesunięcie wymagalności należności do czasu, kiedy zainteresowane podmioty będą mogły występować o zastosowanie rozwiązań wskazanych w Zarządzeniu Prezesa Wód Polskich 44/2019 z dnia 2 września 2019 r.

Wobec tego, podmioty oprócz regulacji wskazanej w nowym Zarządzeniu będą mogły ubiegać się również później o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności, czyli ulgi w spłacie należności. całkowite zawieszenie lub zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za dzierżawę, najem i użytkowanie w okresie, kiedy podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zainteresowany podmiot może złożyć do właściwego miejscowo dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej wniosek wraz z uzasadnieniem, które zawiera:


  1. numer i datę umowy użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości;
  2. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionej w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późniejszymi zmianami);
  3. wykaz nieruchomości niezbędnych dla prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. oświadczenie woli o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepobieraniu opłat w związku z korzystaniem tej nieruchomości;
  5. proponowany termin przesunięcia płatności, nie więcej niż 90 dni od terminu pierwotnego.

Następnie zawarty zostanie aneks do obowiązującej umowy, przesuwający termin płatności. Po tym terminie pomioty gospodarcze mogą rozważać złożenie wniosku o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności.

Wody Polskie – wsparcie dla podmiotów gospodarczych
Zarządzenie nr 22/2020 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.04.2020r. w sprawie szczególnego trybu postępowania w zakresie pobierania opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Załącznik do Zarządzenia nr 22/2020 Prezesa PGW Wody Polskie z dnia 15.04.2020r.