Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Wytyczne bezpieczeństwa dla punktów informacji turystycznej

5 maja 2020

Od 4 maja mogą już działać punkty informacji turystycznej. Pracownicy i turyści muszą stosować się do wytycznych.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW CENTRÓW I PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba klientów zgodna z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Pilnować, aby odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 11. Pilnować, aby odwiedzający nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
 12. Tradycyjne pokazywanie miejsc na mapie palcem zastąpić wyświetlaniem na ekranach lub za pośrednictwem lasera (zachowanie rekomendowanej odległości).
 13. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

WYTYCZNE DLA PRACODAWCÓW CENTRÓW I PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

 1. Zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.
 2. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne, ew. przyłbice.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Umieścić informację na drzwiach o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w punkcie obsługi turystycznej.
 6. Usunąć z zasięgu klienta wszelkie ulotki, mapy i gadżety i nakazać pracownikom wydawanie ich bezpośrednio klientowi.
 7. Podzielić zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu.
 8. Zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 9. Przygotować procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników.
 10. Wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 11. Przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika punktu informacji turystycznej.
Jeżeli w trakcie pracy wystąpią u pracownika niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem powinien on zostać niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu.
Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pamiętać należy, że:
Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ zamieszczonych na stronach www. gov.pl.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby, która była klientem punktu informacji turystycznej w przeciągu ostatnich 14 dni.

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w punkcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się zakażony/chory klient. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.).

 

ZAŁĄCZNIKI – INSTRUKCJE:

 

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW-TURYSTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Odwiedzających oraz personelu punktu informacji turystycznej, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. Po wejściu należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 2. Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa i rękawiczek ochronnych.
 3. Maksymalną liczbę osób w lokalu reguluje aktualne rozporządzenie.
 4. Nie wolno przekraczać wyznaczonej linii podczas obsługi.
 5. Należy zachować 2 metry odstępu w kolejce.
 6. Rekomendowana jest płatność kartą.
 7. Po obsłużeniu, należy opuścić lokal.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna.