Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podsumowanie z dwudniowej konferencji “Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

25 września 2020

W dniach 17 – 18 września w Augustowie odbyła się Konferencja przygotowana przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, podczas której dyskutowano o potrzebach i problemach turystyki osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju.

Patronat nad wydarzeniem objęły również Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” oraz Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” z Białegostoku. Patronem medialnym była telewizja TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Rozwoju, Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawiciele parków, lokalnych samorządów, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, punktów informacji turystycznej, hotelarze, organizatorzy turystyki, kwater dawcy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym paraolimpijczycy), a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem spotkania było zwiększenie wiedzy na temat turystyki osób z niepełnosprawnościami oraz merytoryczna dyskusja dotycząca ułatwienia dostępu do infrastruktury, obiektów i atrakcji turystycznych w województwie podlaskim.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bożena Nienałtowska, przedstawiając plan Konferencji oraz witając zaproszonych gości. Przy powitaniu głos zabrała również Anna Borowska Dyrektor Operacyjny Sanatorium Uzdrowiskowego w Augustowie, prezentując ofertę właśnie pod kątem przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Następnie wystąpiła przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju – Główny Specjalista z Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki Olga Piekarzewska, która odczytała list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego oraz przedstawiła możliwości korzystania/dofinansowania z Funduszy Europejskich bez barier w ramach Programu Dostępność Plus.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpienia dotyczącego głównych form i funkcji turystyki osób z niepełnosprawnościami przedstawionej przez Ryszarda Rodzika (PSSON „START”) i zrozumieli potrzeby osób niesłyszących oraz słabosłyszących, które w swoim wystąpieniu pt. „Turystyka w mig” zobrazowała Marlena Rogowska – Dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Zachodnie. Instytucja ta jako pierwsza w Polsce podjęła działania polegające na otwarciu się branży turystycznej na potrzeby osób z dysfunkcją słuchu. Dyrektor Biura zaprezentowała spot turystyczny, w którym aktorami są osoby niesłyszące oraz słabosłyszące i ich rodziny, a także osoby uczące się języka migowego na Mazurach Zachodnich. 

Część pierwszą Konferencji zamknął Mariusz Rodzik (PSSON „START”), który wypowiedział się na temat aktywnych form i funkcji turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz barier, z którymi te osoby zmagają się podejmując aktywność turystyczną.

Po przerwie wystąpiła dr Anna Drabarz – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a tematyka jej prezentacji stanowiła o turystyce dostępnej dla wszystkich. Odnosząc się do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podkreśliła wagę pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Zwróciła także uwagę na zagadnienie projektowania uniwersalnego, które oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub stosowania specjalistycznych rozwiązań. Powołując się na ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, omówiła minimalne wymagania oraz podstawowe zasady służące zapewnieniu dostępności.

Małgorzata Luto – Główny Specjalista w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przytoczyła przepisy dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a cykl prelekcji zakończyła prezentacja Prezesa Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” Wojciecha Grabowskiego na temat głównych problemów wynikających z niedostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W podsumowaniu wyraził nadzieję, iż Konferencja w znaczący sposób przyczyni się do lepszego zrozumienia przez organizatorów turystyki specyficznych obaw, potrzeb i oczekiwań turystów z niepełnosprawnością, a w konsekwencji do zwiększenia ich udziału wśród ogółu podróżujących.

Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami związanymi z wyjazdami i turystyką.

W drugim dniu Konferencji odbył się integracyjny spływ kajakowy Czarną Hańczą, który przybliżył w sposób namacalny bariery stojące na drodze osób z niepełnosprawnościami do pełnego i zadowalającego korzystania z jednej z atrakcji turystycznych województwa podlaskiego. Spływ odbył się pod profesjonalną opieką Przedsiębiorstwa Turystycznego SZOT.