Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

“Poznajemy Podlaskie” – wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na organizację wycieczek – 2024

5 lutego 2024

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza nabór wniosków do drugiej edycji przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi uczniom szkół podstawowych poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wesprze podlaską branżę turystyczną, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych. Dzięki tym działaniom wzmocniony zostanie wizerunek województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego produkty turystyczne oparte o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe, a także rozwinięty system rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek.

Dla kogo i gdzie?

O środki na wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych mogą ubiegać się szkoły podstawowe, w tym szkoły publiczne, niepubliczne, szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, z terenu województwa podlaskiego. W programie wycieczek szkoły zobligowane są ująć co najmniej dwie atrakcje turystyczno-krajoznawcze znajdujące się wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. Wnioski oceniane będą pod względem ich atrakcyjności i liczby przewidzianych do odwiedzenia miejsc.

Finansowanie

Na finansowanie przedsięwzięcia w roku szkolnym 2023/2024 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przeznaczy kwotę nie większą niż 1 200 000,00 zł.

Wsparcie finansowe organizacji jednej wycieczki nie może przekroczyć kwoty 7 500,00 zł, przy czym łączny koszt na jednego ucznia/kierownika wycieczki/opiekuna nie może przekroczyć 250,00 zł na dobę.

Limit 250,00 zł na dobę nie dotyczy wsparcia dla uczniów szkół specjalnych i ich opiekunów oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy i ich opiekunów, przy czym maksymalna kwota wsparcia finansowego na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej nie może przekroczyć 7 500,00 zł.

Ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mogą być finansowane wyłącznie wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji wycieczki, w tym:


  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługi przewodnickie,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wycieczki,
  • kompleksowa organizacja wycieczki przez podmiot zewnętrzny.

Terminy

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się z dniem 5 lutego 2024 r. od godz. 15:00 i jest prowadzone w trybie ciągłym do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 15:00 (dotyczy wyłącznie dni roboczych).

O zakwalifikowaniu szkoły do objęcia jej wsparciem nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza powinna być zrealizowana przez Szkołę w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

Po zrealizowaniu wycieczki, szkoła w terminie 21 dni od daty jej zakończenia składa do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej sprawozdanie.

Nabór wniosków i ich ocena

Wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na organizację wycieczki wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do PROT) na adres:

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Kilińskiego 16 lok. 008
15-089 Białystok

Nie dopuszcza się przesyłania wniosków pocztą elektroniczną.

Wniosek musi być podpisany przez dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną. Na etapie składania wniosku, należy dołączyć do niego podpisaną klauzulę informacyjną (Załącznik nr 2) oraz pełnomocnictwo lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisania wniosku, w przypadku gdy wniosek podpisany zostanie przez osobę upoważnioną do tego przez dyrektora szkoły.

W przypadku gdy organem prowadzącym szkołę jest podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego, do formularza wniosku dołącza się oświadczenie, iż szkoła nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych oraz iż nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek na organizację jednej wycieczki.

Wnioski złożone do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zostaną zweryfikowane pod względem kompletności zawartych w nich danych oraz zgodności z warunkami udziału w przedsięwzięciu. Komisja dokona rozpatrzenia i oceny wniosków.

Wnioski niekompletne, tj. zawierające braki formalne i/lub bez wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna może zwrócić się o uzupełnienie braków formalnych i/lub brakujących załączników. Szkoła ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wystosowania drogą mailową informacji przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Lista szkół, które otrzymają wsparcie finansowe na organizację wycieczek zostanie zamieszczona w terminie do 15 marca 2024 r. na stronie internetowej www.podlaskie.it.

Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną jest osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę. Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący oraz jej stanowisko powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umowy przez np. dyrektora szkoły możliwe będzie na podstawie pełnomocnictwa dostarczonego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przed podpisaniem umowy.

Informacje dotyczące przedsięwzięcia i jego regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 535 097 642, 85 653 77 97 lub pod adresem e-mail: poznajemy@podlaskie.it.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia precyzuje Regulamin przedsięwzięcia Poznajemy Podlaskie z dn. 5 lutego 2024 r.

Dokumenty do pobrania